Smeding BV

Hulp nodig?

Bel ons: 0594 612 260 Whats app: 0654100107

Smeding BV

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap Smeding BV, gevestigd te Leek,

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen, d.d. 15 november 2000.

I Algemeen

 1. Onder opdracht wordt verstaan: Iedere overeenkomst met Smeding BV, onverschillig of deze daarbij op zich neemt goederen te leveren, werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materieel of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, één en ander in de ruimste zin.
 2. Onder gas(sen) wordt verstaan: Gassen en gasmengsels, in cilinders door de cliënt aangekocht bij Smeding BV
 3. Onder cilinders wordt verstaan: Alle door het Stoomwezen goedgekeurde emballage met toebehoren voor het vervoeren en opslaan van de aan cliënt te leveren gassen.
 4. Onder materialen wordt verstaan: Apparaten, uitrusting, benodigdheden en toebehoren door de cliënt aangekocht bij Smeding BV
 5. Onder producten wordt verstaan: Gassen en/of materialen.

II Aanbod en aanvaarding

 1. Alle aanbiedingen zijn onzerzijds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. De overeenkomst komt tot stand wanneer wij binnen veertien dagen nadat wij de opdracht tot levering hebben ontvangen, deze bevestigen, dan wel met de uitvoering van de opdracht beginnen.
 3. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, hebben wij het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

III Prijzen

 1. Als prijs geldt hetgeen tussen partijen bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken. In aanbiedingen en acceptaties is de prijs steeds vermeld exclusief B.T.W., vervoerskosten e.d. tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de op het moment van aanbiedingen bekend zijnde kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen etc. In geval van verhoging van één of meer van deze factoren is Smeding BV gerechtigd om binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. De cliënt heeft in een dergelijk geval het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover ze nog niet is uitgevoerd.

IV Levering

 1. Levering geschiedt op de plaats bij de overeenkomst bepaald.

De kosten van transport komen steeds voor rekening van de cliënt, tenzij anders is overeengekomen.

 1. Levering op een met de cliënt overeengekomen afleveradres strekt in geen geval verder dan tot het punt, dat naar het oordeel van Smeding BV het meest nabij de overeengekomen afleveringsplaats is gelegen.
 2. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Ingeval van faillissement, surséance van betaling of bij beslaglegging bij de cliënt op te slaan, indien deze laatste in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, ook indien de cliënt als gevolg van overmacht niet kan afnemen: één en ander onverminderd het recht van Smeding BV de koopprijs en/of volledige schadevergoeding op te kunnen eisen.
 4. Het risico van de producten, waaronder mede begrepen zijn schade als gevolg van transport, brand, diefstal etc. is voor de cliënt zodra de producten zijn afgeleverd.
 5. De metingen en wegingen van Smeding BV zijn bindend, tenzij tegenbewijs is geleverd, en geschieden op een plaats en op een wijze als bij haar gebruikelijk.
 6. Indien, in afwijking van het voorgaande, het vervoer van producten niet door Smeding BV, doch door cliënt ingeschakelde vervoerder plaatsvindt, verplicht cliënt zich te voldoen aan alle (wettelijke) voorschriften en verplichtingen die gelden voor het vervoer van producten.

V Overmacht

 1. Indien vóór of tijdens de uitvoering van een verbintenis blijkt dat (verdere) uitvoering van de verbintenis ten gevolge van overmacht niet mogelijk is, danwel door overmacht of van buiten komende oorzaken of omstandigheden, welke ons niet kunnen worden toegerekend, aanzienlijk bezwaarlijk mogelijk is, dan bij het aangaan van de verbintenis was te voorzien, heeft Smeding BV het recht zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering der verbintenis op te schorten, danwel de verbintenis ontbonden te verklaren.
 2. Als overmacht wordt ondermeer beschouwd: Alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of belemmeringen, zoals stormschade en andere natuurrampen, brand, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, explosie, oproer, oorlog, nagenoeg algemene ziekte van werknemers, het niet of niet voldoende presteren van toeleveringsbedrijven en verdere in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van Smeding BV vallen.
 3. Gedurende de periode waarin Smeding BV haar verbintenis dientengevolge niet kan nakomen, heeft de cliënt het recht Smeding BV te verzoeken zich elders te voorzien. De duur van de verbintenis wordt in een overmachtsituatie verlengd met de duur van de overmacht. Indien de overmachtsituatie langer dan drie maanden aanhoudt, heeft ieder van partijen het recht de verbintenis zonder opzegging of schadevergoeding beëindigd te verklaren.

VI Garantie

Op de door Smeding BV geleverde producten wordt door haar, tenzij andersluidend beding, generlei garantie verleend. Indien door de fabrikant garantie wordt verleend, dient de cliënt zich in voorkomende gevallen via Smeding BV tot die fabrikant te wenden.

Smeding BV geeft wel garantie op door haar geïnstalleerde installaties indien zulks in de overeenkomst is afgesproken.

VII Reclame

 1. De cliënt is gerechtigd gassen, welke niet aan de opgegeven of overeengekomen specificaties voldoen, te weigeren. In zulks geval zal Smeding BV de gassen terugnemen en vervangende gassen leveren. Indien dat niet mogelijk is zal zij de cliënt crediteren.
 2. Bij de aflevering van de gassen dient cliënt zich te overtuigen van de staat van de gassen en de opgegeven specificaties. Reclames dienen zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen drie werkdagen na aflevering bij zichtbare gebreken. Bij niet zichtbare gebreken dient reclame binnen drie werkdagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd te geschieden. Indien niet tijdig is gereclameerd is iedere aansprakelijkheid van Smeding BV uitgesloten. De hiervoren genoemde termijn is een fatale termijn.

VIII Aansprakelijkheid

 1. Smeding BV is nimmer aansprakelijk voor de door haar verstrekte adviezen in verband met opslag, de behandeling, het vervoer en het gebruik van de producten, tenzij opzet of grove schuld aan haar zijde wordt aangetoond.
 2. In zijn hoedanigheid van koper van de gassen en materialen en als houder en gebruiker van de cilinders is de cliënt aansprakelijk voor alle schade hoe dan ook veroorzaakt aan personen en/of goederen in verband met het gebruik en de opslag van de producten en/of het houden van cilinders.
 3. Smeding BV zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enigerlei bedrijfsschade zoals ondermeer bedrijfsstoring en inkomstenderving of andere indirecte schade door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen zijnde niet of niet tijdig levering van producten buiten

specificatie.

 1. Onverminderd het hiervoor onder a. bepaalde is Smeding BV op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook en/of opgelegde boetes, die het gevolg is/zijn van het niet voldoen aan de wettelijke voorschriften in de situatie als hiervoor onder IV g.

beschreven.

IX Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Smeding BV geleverde producten, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, blijven haar eigendom totdat de volledige koopprijs is betaald. Indien de koopprijs niet tijdig is betaald, is Smeding BV gerechtigd de producten tot zich te nemen in welk geval de verbintenis

ontbonden is, onverminderd haar recht op vergoeding van gemaakte onkosten en verdere vergoeding van schaden en interessen indien aanwezig.

 1. Zolang Smeding BV zich de eigendom van het verkochte heeft voorbehouden kan de cliënt over het verkochte uitsluitend beschikken voor eigen be- of verwerking of voor doorlevering in de normale uitoefening van haar bedrijf.

X Betaling

 1. Betaling dient in contanten te geschieden bij aflevering. Indien een betalingstermijn is toegestaan bedraagt deze ten hoogste veertien dagen, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Geen enkele reclame of claim geeft de cliënt het recht nakoming van haar betalingsverplichting op te schorten, achterwege te laten of als vervallen te beschouwen. De cliënt heeft geen recht op korting of schuldvergelijking.
 3. De cliënt is gehouden de wettelijke rente per maand te betalen over alle bedragen die niet binnen de gestelde betalingstermijn zijn voldaan; deze verplichting gaat in zonder nadere ingebrekestelling.
 4. Indien de cliënt niet aan de betalingsverplichtingen voldoet, danwel indien de cliënt op enigerlei wijze zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij alsnog van rechtswege in verzuim en gehouden alle door Smeding BV te maken buitenrechtelijke kosten tot het verkrijgen van betaling en/of schadevergoeding te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, exclusief de vertragingsrente, met een minimum van € 40,00. Voorts is Smeding BV in dat geval gerechtigd andere aan de cliënt te verrichten leveranties op te schorten.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijke is overeengekomen is Smeding BV gerechtigd van de cliënt voor zijn betalingsverplichtingen een zekerheid te verlangen; dit geldt eveneens indien een opdracht reeds wordt uitgevoerd en/of krediet is bedongen. Indien de cliënt een verlangde zekerheid niet stelt, is Smeding BV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

XI Emballage

 1. Levering van gas geschiedt in cilinders welke door Smeding BV dan wel de cliënt ter beschikking worden gesteld.
 2. Smeding BV is gerechtigd tot weigering van levering in de door cliënt ter beschikking gestelde cilinders welke naar het oordeel van Smeding BV niet aan de hiervoor geldende veiligheidseisen voldoen.
 3. Indien de cilinders door Smeding BV ter beschikking worden gesteld is de cliënt een gebruiksvergoeding verschuldigd, tenzij anders overeengekomen.
 4. De door Smeding BV aan de cliënt ter beschikking gestelde cilinders blijven eigendom van de toeleverancier(s), waarvan Smeding BV zich voor de uitvoering van de overeenkomst bedient danwel van Smeding BV zelf.

Het is de cliënt verboden deze cilinders aan derden in eigendom over te dragen dan wel in onderpand te geven of op enigerlei andere wijze er over te beschikken. Het vullen of laten vullen anders dan door of vanwege Smeding BV is evenmin toegestaan.

 1. De cliënt draagt het risico voor verlies of schade in welke vorm dan ook, aan de door Smeding BV ter beschikking gestelde cilinders. Indien de schade zodanig is dat reparatie niet zinvol is, is de cliënt gehouden de vervangingswaarde te vergoeden. De reparatiekosten

van de cilinders zijn steeds voor de cliënt.

 1. Smeding BV is gerechtigd tot alle door haar noodzakelijk geachte reparaties en herkeuringen aan door de cliënt ter vulling aangeboden en niet aan Smeding BV of haar toeleverancier(s) toebehorende cilinders. De aan deze reparaties en herkeuringen verbonden kosten komen voor rekening van de cliënt.
 2. De cliënt is gehouden Smeding BV onverwijld in kennis te stellen van alle beschadigingen (inwendige en uitwendige) welke aan de door de cliënt gebruikte cilinders mochten ontstaan.

XII Geschillen

Op alle geschillen welke in verband met een overeenkomst mochten ontstaan is het Nederlands recht van toepassing. De Arrondissementsrechtbank te Groningen is in een dergelijk geval - indien het geschil tot haar absolute competentie behoort - bij uitsluiting gerechtigd om van het geschil kennis te nemen.

Waarmee kunnen wij u helpen? Stel hier uw vragen
 • Eigen wagenparkSnelle en veilige bezorging
 • Snelle levertijdBezorgd binnen 3 werkdagen*
 • Topmerken op voorraadGegarandeerde kwaliteit
 • Service & adviesKlantvriendelijk sinds 1928
 • Opleidingen + kennisAltijd up to date
266,36
154,-
ex. BTW
Art: 395146